واژه ی دیزاین در زبان فارسی به طراحی ترجمه شده و استفاده میشود اما دارای مفاهیم دقیق تر است و به عنوان سامان دادن به کار می رود.